e-hvtd v2.0 (9175)

舊學 cựu học
♦Tri thức sở học có từ trước.
♦Chỉ học thuật của Trung quốc cũ, như nghĩa lí , khảo chứng , từ chương , v.v. § Nói tương đối với tân học thâu nhập từ tây phương.