e-hvtd v2.0 (9175)

舊套 cựu sáo
♦Khuôn mẫu cũ, phương pháp xưa.