e-hvtd v2.0 (9175)

舊大陸 cựu đại lục
♦Chỉ những đại lục có từ trước khi khám phá ra Mĩ châu, tức là các châu Âu , Á , Phi . § Cũng nói là cựu thế giới .