e-hvtd v2.0 (9175)

舊儒 cựu nho
♦Chỉ học giả lớn tuổi và có danh vọng. § Cũng nói là túc nho 宿. ◇Đỗ Phủ : Tả hạt tần hư vị, Kim niên đắc cựu nho , (Tặng vi tả thừa trượng ).