e-hvtd v2.0 (9175)

舅母 cữu mẫu
♦(1) Mợ. (2) Bác gái (ngoại). § Cũng gọi là cữu ma .