e-hvtd v2.0 (9175)

胡錦濤 hồ cẩm đào
♦Chủ tịch Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa quốc từ 2003 tới 2013.