e-hvtd v2.0 (9175)

耕織 canh chức
♦Cày ruộng và dệt vải. ◇Hậu Hán Thư : Nãi cộng nhập Bá Lăng san trung, dĩ canh chức vi nghiệp , (Lương Hồng truyện ).