e-hvtd v2.0 (9175)

耕牧 canh mục
♦Cày ruộng và chăn nuôi muông thú. ◇Hậu Hán Thư : Khai đạo thủy điền, khuyến dĩ canh mục, quận trung lạc nghiệp , , (Mã Viện truyện ).