e-hvtd v2.0 (9175)

不勝衣 bất thăng y
♦Rất yếu ớt (mình khom xuống như không mang nổi cái áo đang mặc). ◇Tuân Tử : Diệp Công Tử cao vi tiểu đoản tích, hành nhược tương bất thăng kì y , (Phi tướng ).
♦Cung kính, khiêm nhường. ◇Hàn Thi ngoại truyện : Khổng Tử viết: Tích giả Chu Công sự Văn Vương, hành sự chuyên chế, sự vô do kỉ, thân nhược bất thăng y : , , , (Quyển Thất).