e-hvtd v2.0 (9175)

綱常 cương thường
♦Đạo thường của người gồm: tam cương (quân thần, phụ tử, phu phụ , , ) và ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín ).