e-hvtd v2.0 (9175)

給賜 cấp tứ
♦Ban cho. ◇Tống sử : Khanh chưởng tứ di triều cống, yến lao, cấp tứ, tống nghênh chi sự , , , (Chức quan chí ngũ ).