e-hvtd v2.0 (9175)

終局 chung cục
♦Kết cục. ◇Thôi Đồ : Mạc khán kì chung cục, Khê phong vãn đãi quy , (Tiều giả ).
♦Sau cùng, rốt cuộc.