e-hvtd v2.0 (9175)

紾臂 chẩn tí
♦Vặn cánh tay. § Do câu viết của: ◇Mạnh Tử : Chẩn huynh chi tí nhi đoạt chi thực (Cáo tử hạ ) Vặn cánh tay của anh mà đoạt lấy đồ ăn.