e-hvtd v2.0 (9175)

筆陣 bút trận
♦Hình dung bút lực hùng mạnh, có bố cục... như trận chiến.
♦Tỉ dụ thư pháp. § Ý nói vận dụng bút như đánh trận. Vương Hi Chi đề Bút trận đồ viết: giấy là trận, bút là đao, mực là mũ giáp, nước và nghiên là thành trì...