e-hvtd v2.0 (9175)

筆諫 bút gián
♦Lấy văn tự mà can gián.