e-hvtd v2.0 (9175)

筆談 bút đàm
♦Dùng bút để nói chuyện với nhau (vì ngôn ngữ bất đồng).