e-hvtd v2.0 (9175)

筆舌 bút thiệt
♦Cây bút và cái lưỡi. Chỉ chung các phương tiện bày tỏ ý tứ (văn chương và ngôn luận).