e-hvtd v2.0 (9175)

筆精 bút tinh
♦Cái tinh diệu của văn bút.
♦Cái tinh diệu của nét bút (thư pháp).
♦Tên sách.