e-hvtd v2.0 (9175)

筆算 bút toán
♦Cách tính số bằng giấy bút. ★Tương phản: tâm toán , châu toán . ◎Như: ngã chỉ hội bút toán, bất hội tâm toán , .