e-hvtd v2.0 (9175)

筆意 bút ý
♦Cái ý thú trong văn thơ.
♦Tinh thần, phong cách biểu hiện trong thư họa vận bút.