e-hvtd v2.0 (9175)

筆性 bút tính
♦Phong cách tự nhiên của tác giả.