e-hvtd v2.0 (9175)

筆墨 bút mặc
♦Bút và mực.
♦Tỉ dụ văn chương. ◎Như: bút mặc uyên hải .
♦Bút tích bức họa chính tay viết hoặc vẽ. ◇Dữu Kiên Ngô : Ngụy đế bút mặc hùng thiệm, Ngô chủ thể tài miên mật , 綿 (Thư phẩm luận ).
♦Gọi chung kĩ thuật bút pháp mặc pháp (Trung Quốc).