e-hvtd v2.0 (9175)

筆勢 bút thế
♦Khí thế của văn chương.
♦Trong thư pháp chỉ khí thế cầm bút.