e-hvtd v2.0 (9175)

秉鉞 bỉnh việt
♦Cầm búa (khí cụ để giết người hoặc dùng trong hình phạt thời xưa). ◇Chu Lễ : Nhược sư hữu công, tắc tả chấp luật, hữu bỉnh việt, dĩ tiên khải nhạc hiến vu xã , , , (Hạ quan , Đại tư mã ).
♦Mượn chỉ nắm giữ binh quyền. ◇Trần Lâm : Thừa tướng bỉnh việt ưng dương, thuận phong liệt hỏa, nguyên nhung khải hành, vị cổ nhi phá , , , (Hịch Ngô tướng giáo bộ khúc văn ).