e-hvtd v2.0 (9175)

秉筆 bỉnh bút
♦Cầm bút viết văn. ◇Quốc ngữ : Thần dĩ bỉnh bút sự quân (Tấn ngữ cửu ).