e-hvtd v2.0 (9175)

秉燭 bỉnh chúc
♦Cầm đuốc. ◇Lí Bạch : Cổ nhân bỉnh chúc dạ du (Xuân dạ yến đào lí viên tự ) Người xưa mang đuốc đi chơi đêm.