e-hvtd v2.0 (9175)

秉公 bỉnh công
♦Giữ theo tiêu chuẩn công chính và công bình. ★Tương phản: tuần tư . ◎Như: thụ hại dân chúng hướng chánh phủ trần tình, thỉnh cầu bỉnh công xử lí , .