e-hvtd v2.0 (9175)

禁城 cấm thành
♦Cung thành. ◇Trần Vũ : Cửu trùng môn tỏa cấm thành thu, Nguyệt quá nam cung tiệm ánh lâu , (Trường An ngọa bệnh thu dạ ngôn hoài ).