e-hvtd v2.0 (9175)

禁中 cấm trung
♦Trong cung cấm, nơi vua ở. ◇Hán Thư : Cao Đế thường bệnh, ố kiến nhân, ngọa cấm trung , , (Phàn Khoái truyện ).