e-hvtd v2.0 (9175)

祝嘏 chúc hỗ
♦Ngày xưa chỉ người phụ trách tế tự tông miếu. ◇Khổng Tử gia ngữ : Chư hầu tế xã tắc tông miếu, thượng hạ giai phụng kì điển, nhi chúc hỗ mạc cảm dịch kì thường pháp , , (Lễ vận ) Chư hầu tế xã tắc tông miếu, trên dưới đều tuân theo nghi thức đó, cho nên người chấp sự tế tự tông miếu không thể mạo muội thay đổi phép thường được.
♦Văn từ dùng khi tế tự, cầu cúng.
♦Ngày xưa chúc thọ cho vua gọi là chúc hỗ . Sau phiếm chỉ chúc thọ.