e-hvtd v2.0 (9175)

祗奉 chi phụng
♦Kính vâng, kính rước, kính phụng.