e-hvtd v2.0 (9175)

俄羅斯 nga la tư
♦Tiếng Anh: Russia.