e-hvtd v2.0 (9175)

真身 chân thân
♦Thuật ngữ Phật giáo: Chỉ sắc thân hiện ở thế gian (của Phật, Bồ-tát, La-hán, v.v.) để cứu độ chúng sinh. ◇Tần Mục : Lục thập niên đại, Nam Hoa tự hoàn hữu tha đích "chân thân" hòa "y bát" , (Huệ Năng hòa thượng đích kệ ngữ ).