e-hvtd v2.0 (9175)

真相 chân tướng
♦Thuật ngữ Phật giáo: Bổn tướng, thật tướng. Sau chỉ bổn lai diện mục hoặc tình huống thật của sự vật.
♦Thật nhậm chức tể tướng.
♦Chỉ bảo tướng. Tức hình tượng Phật (vẽ hoặc đắp nặn thành). ◇Huệ Năng : Quá sổ nhật tố tựu, chân tướng khả cao thất thốn, khúc tận kì diệu , , (Lục Tổ đàn kinh , Cơ duyên phẩm ).