e-hvtd v2.0 (9175)

供頓 cung đốn
♦Cung cấp thức ăn uống, vật cần dùng. ◇Trương Tiêu : Khách binh kí khổ ư trì khu, địa chủ diệc lao ư cung đốn , (Thượng dương hầu trần thiện hậu sự nghi thư ) Khách quân binh đã khổ vì giong ruổi, chủ đất cũng nhọc vì cung đốn.
♦Bày tiệc đãi khách.
♦Chỉ ẩm thực, thức ăn thức uống. ◇Cựu Đường Thư : Hoành bị cung đốn, nhục bại lương xú, chúng nộ dĩ bạn , , (Vương Hoành truyện ) Vương Hoành dự sẵn thức ăn uống, thịt hư lương thối, chúng nhân tức giận làm loạn.