e-hvtd v2.0 (9175)

供給 cung cấp
♦Đem cho, cấp cho. ☆Tương tự: đề cung , cung ứng . ★Tương phản: nhu yếu .
♦Cúng bái, tế tự. ◇Hàn Dũ : Vô dĩ ứng cống phú, cung cấp thần minh , (Triều Châu tế thần văn ) Không có gì để hiến nạp, cúng tế thần minh.