e-hvtd v2.0 (9175)

供獻 cung hiến
♦Cung phụng, phụng hiến.
♦Đồ đem dâng cúng. ◇Bạch mao nữ : Xuyên đích thị phá bố lạn thảo bất già thân, cật đích thị miếu lí đích cung hiến, san thượng đích dã quả 穿, , (Đệ tứ mạc đệ nhất tràng ) Mặc áo vải rách cỏ nát không che kín thân thể, ăn đồ cúng trong miếu, trái dại trên núi.