e-hvtd v2.0 (9175)

供求 cung cầu
♦Cung cấp và nhu cầu. ◎Như: thị tràng đích cung cầu thất điều, sử đắc thương phẩm giá cách hỗn loạn 調, 使 cung cầu của thị trường mất điều hòa, làm cho giá cả hàng hóa hỗn loạn.