e-hvtd v2.0 (9175)

白身 bạch thân
♦Người thường dân, không có địa vị chức tước gì cả. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Trác vấn tam nhân hiện cư hà chức. Huyền Đức viết: Bạch thân . : (Đệ nhất hồi) Đổng Trác hỏi ba người hiện làm chức quan gì? Huyền Đức đáp: Dân thường.