e-hvtd v2.0 (9175)

供奉 cung phụng
♦Cung dưỡng, phụng dưỡng. ◎Như: cung phụng song thân phụng dưỡng cha mẹ.
♦Tên một chức quan thuộc viện Hàn Lâm.