e-hvtd v2.0 (9175)

供事 cung sự
♦Phụng dưỡng, hầu hạ. ◇Nhan thị gia huấn : Cổ giả, tử phụ cung sự cữu cô, đán tịch tại trắc , , (Thư chứng ) Ngày xưa, vợ của con phụng dưỡng cha mẹ chồng, ngày đêm ở bên cạnh.
♦Tên chức quan, đại khái như chức thư lại .