e-hvtd v2.0 (9175)

佩玉 bội ngọc
♦Ngọc buộc trên dải áo để trang sức. ◇Lễ Kí : Quân tử tại xa, tắc văn loan họa chi thanh, hành tắc minh bội ngọc , , (Ngọc tảo ) Quân tử trên xe, thì nghe tiếng chuông vang, đi thì ngọc đeo trên mình kêu (lách cách).
♦Đeo ngọc trang sức trên mình. ◇Lễ Kí : Cổ chi quân tử tất bội ngọc (Ngọc tảo ) Thời xưa quân tử tất phải đeo ngọc.