e-hvtd v2.0 (9175)

疆場 cương trường
♦Chiến trường, sa trường. § Viết đúng là cương dịch . Tục viết lầm là cương trường . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tức sử trảm tướng khiên kì, uy chấn cương trường, diệc thiên tướng chi nhậm, phi chủ công sở nghi dã 使, , , (Đệ ngũ tam hồi) Ngay có chém được tướng địch, đoạt được cờ, oai danh lừng lẫy chiến trường, cũng là nhiệm vụ của một tên phó tướng, chứ không phải là việc chúa công.