e-hvtd v2.0 (9175)

畢力 tất lực
♦Hết sức. § Cũng như tận lực . ◇Liệt Tử : Ngô dữ nhữ tất lực bình hiểm, chỉ thông Dự nam, đạt ư Hán âm, khả hồ? , , , ? (Thang vấn ) Ta và các ngươi hết sức san bằng hiểm trở, mở đường thông qua phía nam Dự châu, đi tới phía nam sông Hán, có được không?