e-hvtd v2.0 (9175)

璧玉 bích ngọc
♦Viên ngọc tròn, có lỗ ở giữa.