e-hvtd v2.0 (9175)

璧月 bích nguyệt
♦Mặt trăng tròn như viên ngọc bích. ◇Trần Thư : Bích nguyệt dạ dạ mãn, Quỳnh thụ triêu triêu tân 滿, (Quyển thất, Hậu Chủ Trầm hoàng hậu truyện ).