e-hvtd v2.0 (9175)

不刊 bất san
♦Không thể tước bỏ đi được, không thể sửa đổi.
♦Không thể tiêu hủy, không thể mai một.