e-hvtd v2.0 (9175)

狗尾草 cẩu vĩ thảo
♦Cỏ bông giống đuôi chó (latin Setaria viridis).