e-hvtd v2.0 (9175)

狗尾續貂 cẩu vĩ tục điêu
♦Ngày xưa các quan hầu cận vua lấy đuôi con điêu để trang sức trên mũ. Nhậm dụng chức quan quá lạm, đuôi điêu không đủ, lấy đuôi chó thay vào. Sau dùng cẩu vĩ tục điêu để chế giễu việc phong tước quá lạm. ◇Tôn Quang Hiến : Loạn li dĩ lai, quan tước quá lạm, phong vương tác phụ, cẩu vĩ tục điêu , , , (Bắc mộng tỏa ngôn , Quyển thập bát ).
♦Tỉ dụ lấy cái kém nối theo cái tốt, trước sau không tương xứng. § Thường dùng về tác phẩm văn học nghệ thuật. ◇Hồ Thích : (Kim) Thánh Thán đoán định "Thủy hử" chỉ hữu thất thập hồi, nhi mạ La Quán Trung vi cẩu vĩ tục điêu , (Thủy hử truyện khảo chứng , Tứ ).