e-hvtd v2.0 (9175)

狂癡 cuồng si
♦Điên rồ mê muội. Cũng chỉ người điên khùng ngu muội. ◇Lục Giả : Thị chi vô ưu du chi dong, thính chi vô nhân nghĩa chi từ, hốt hốt nhược cuồng si, thôi chi bất vãng, dẫn chi bất lai , , , , (Tân ngữ , Thận vi ).
♦Ngu dốt, không biết. § Dùng làm khiêm từ.